• Обука
  • Имплементација на системи за надзор
  • Развој на климатски акциони планови
  • Промотивни настани и работилници
  • Публикации
  • Истражувања
  • Анализи
  • Евалуација на енергетска ефикасност на објекти
  • Едукациони активности
  • Градење капацитети