1.  Применета законска регулатива од областа на енергетска ефикасност и животна средина
  2.  Намалено загадување на животната средина
  3.  Зголемен број на енергетски ефикасни објекти
  4.  Образовани граѓани за последици од климатски промени